POZVÁNKA

na 49. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 7. listopadu 2018 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)
(elektronická příhláška ZDE)

        

Úvodní přednáška je rozdělena na dvě tematicky příbuzné části. Primárním cílem humánní elektrofyziologie je získávání informací o elektrické aktivitě srdce a mozku. První část přednášky představí nové techniky měření elektrokardiografie (EKG) a elektroencefalografie (EEG). Z pohledu nových technologií se zaměří především na systémy s vysokou vzorkovací frekvencí a dynamikou pro měření velmi slabých signálů. Bude ukázáno, jakou přidanou hodnotu mohou tyto signály poskytnout a jaký mají klinický přínos. Biologické signály zaznamenané s vyšší vzorkovací hustotou a bitovým rozlišením sice vedou k lepším možnostem diagnostiky, ale znamenají také výzvu pro systémy, které takové signály zpracovávají a vizualizují. Ve druhé části přednášky budou ukázány přístupy k paralelnímu zpracování signálů v architekturách software z ÚPT AVČR; včetně příkladů ve volně dostupném programu SignalPlant. Bude se jednat jak o akceleraci pomocí grafických výpočetních jednotek při filtraci signálu, tak i o akceleraci s „obyčejným“ paralelním využitím výpočetních vláken procesoru.
Další přednáška bude diskutovat nutnost kontroly radionavigační a radiokomunikační letecké techniky v pravidelných intervalech. Pozemní zařízení pro komunikaci a navigaci letadel na tratích i zařízení pro konečné přiblížení a přistání se ověřují ze vzduchu. K tomu účelu podnik Řízení letového používá dvě letadla se speciálním měřícím vybavením jako „létající laboratoře“.
Aktivní ochrana patří mezi nově vyvíjené způsoby ochrany bojových vozidel (BV). Základním principem je detekce přibližujících se střel a aktivace vhodné protistřely, která ohrožující střelu zneškodní nebo výrazně sníží její účinky. V následujícím příspěvku bude prezentován návrh radarových senzorů pro detekci střel letících v bezprostřední blízkosti BV.
V prezentaci firmy CST bude poukázáno na důležité aspekty, které determinují efektivitu využití EM simulátorů pole v návrhovém procesu a následné experimentální verifikaci. Kromě ukázky typických chyb, kterých se uživatelé dopouštějí, budeme diskutovat, které úlohy jsou vhodnější řešit v rámci EM simulátoru a jaké úlohy jsou naopak vhodné pro experimentální přístup.
Přednáška „77 GHz Automotive radar“ je zaměřena na vývoj radaru pro automobilový průmysl na nosné frekvenci 77/79 GHz při maximální šířce pásma 4 GHz umožnuje aplikaci zejména vzhledem k vysokému rozlišení ve vzdálenosti. Při návrhu systému je nutné optimalizovat poměr mezi maximální vzdáleností a jednoznačným určením vzdálenosti.
Vývoj nových antén pro mikrovlnné spoje je určen požadavky trhu a regulátorů. Jejich splnění nám umožňují dostupné výkonné simulační SW. Jedním z nejvýraznějších důsledků je použití parabol s malým f/D, které přinášejí různé výhody. Měření vyzařovacího diagramu antén je nepostradatelnou součástí jejich vývoje. Firma Jirous má vlastní mechanicky robustní měřící pracoviště pro měření i velkých antén s vysokým úhlovým rozlišením. Měřící proces je plně řízen počítačem.
V přednášce “Létající základnové stanice pro budoucí mobilní sítě“ bude představen koncept přístupové sítě rozšířené o létající základnové stanice. Zaměříme se na možné zvýšení propustnosti sítě a snížení energetické spotřeby komunikujících zařízení při využití létajících základnových stanic a na možnosti jejich umisťovaných v reálném čase podle požadavků komunikujících uživatelů.

Seminář bude tradičně zakončen diskusním večerem, uvedeným přednáškou Ing. Vadima Závodného, Ph.D., která bude zaměřena na modelování reflektorových antén primárního radaru fy. Tesla Pardubice. Dále bude prezentována historická návaznost konstrukčních řešení reflektorových antén fy Tesla. Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.


Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
Computer Simulation Technology, Dolní Břežany
CS SOFT spol. s r. o., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
MECAS ESI spol. s r. o., Plzeň
PZK, spol. s r. o., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Libřice
T-CZ, a. s., Praha
TESLA Blatná, a. s., Blatná
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Nové technologie v biomedicíně jako zdroj nové informace - Ing. Pavel Jurák, CSc.,
Ing. Filip Plešinger, PhD., Ing. Josef Halámek, CSc., Ing. Pavel Leinveber, Ing. Ivo
Viščor, PhD., Dr., Ing. Vlastimil Vondra, Ing, Petr Klimeš, PhD., Ing. Jan Cimbálník,
PhD., (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně)
.
10.10 - 10.30Přestávka
10.30 - 11.30 Rychlá inspekce dat a paralelizace výpočtů - Ing. Filip Plešinger, Ph.D., Bc. Petr
Nejedlý, Ing. Josef Halámek, CSc., Ing. Ivo Viščor, PhD. (Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v. v. i., Brno)
.
11.30 - 12.00 Letové ověření zabezpečovací letecké techniky – Ing. Marek Dobrozemský (Řízení
letového provozu ČR, s.p.).
12:00 - 12:30Radarové senzory pro aktivní ochranu bojových vozidel – Doc. Ing. Přemysl Hudec,
CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30 3D EM simulace virtuálních prototypů - Ing. Vratislav Sokol, Ph.D., Ing. Milan
Příhoda, Ph.D., Ing. Jan Eichler, Ph.D, (CST - Computer Simulation Technology GmbH, Darmstadt, Germany).
14.30 - 15.00 77 GHz Automotive radar - Ing. Michal Mandlík, Ph.D. (Valeo Autoklimatizace k.s.).
15.00 - 15.30 Trendy ve vývoji antén pro mikrovlnné spoje. Pracoviště pro měření vyzařovacích
charakteristik fy Jirous
- Ing. Jan Jirous, CSc. (Ing. Jirous J & J, Praha).
15.30 - 16:00Létající základnové stanice pro budoucí mobilní sítě – Doc. Ing. Zdeněk Bečvář,
Ph.D. (Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze).
16.00 - 16.15 Přestávka
16.15 - 16.45 Antény otců našich otců - Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Eldis Pardubice s.r.o.).
16.45 - 20.00Diskusní večer v Klubu techniků.


Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám.

Aktuální informace o ČES, z. s. a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://spolky.csvts.cz/ces/


Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
7. 11. 2018, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 315 a 319 (3. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Obědy:
v ceně cca 120,- Kč lze pořídit v restauraci Domu ČSVTS.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Přihlášku odešlete, vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 25. 10. 2018 na adresu Česká elektrotechnická společnost, Novotného lávka 5, 11668 Praha 1. Provedení těchto úkonů v termínu usnadní Vaše odbavení u prezence, kde obdržíte kopie referátů a doklad pro plátce (firmu) o příjmu vložného na účet ČES. Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 25. 10. 2018 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné. Kopie referátů účastníkovi včas nepřihlášenému nezaručíme. Na seminář se můžete přihlásit rovněž na internetové stránce http://web.cvut.cz/ces/mt do 25. 10. 2018 (nebo i později, ovšem nemusí být zaručen dostatečný počet tištěných sborníků). Zahraniční účastníky prosíme uhradit vložné až při prezenci.

Pořadatel - dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Telefon: 221082256, Fax: 222222155
IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1

Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2017 a 2018 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem nebo osobně v sekretariátu ČES.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.


Přihlášuji účast na semináři

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU
(středa 7. 11. 2018, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1)

Přihlášku k účasti na semináři můžete vyplnit a odeslat elektronicky.
Vyplněním textu a kliknutím na okénka sdělte následující informace:

Jméno:
Příjmení:
Tituly:
Člen ČES___NE
__________ANO č. legitimace

Člen IEEE ___IEE ___SRI ___SEI

Vložné dle pokynů ve výši:
účast zdarma ____hradím v hotovosti ____hradím převodem

Účastním se večerní části s občerstvením (zaškrtnout = ANO)
(Antény otců našich otců, 16:15 - 20:00)

E-mailová adresa:
(na zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzení přihlášky)

Potvrzení plátce o úhradě vložného

Potvrzení plátce o úhradě vložného můžete vyplnit a odeslat elektronicky.
Vyplněním textu sdělte následující informace:

Obch. jméno plátce: IČO:
Adresa sídla: DIČ:

Telefon ____fax ____event. jméno pověřené osoby

Za účastníka (příjmení, jméno): bylo uhrazeno z účtu:
z peněžního ústavu:
vložné Kč: dne:

na účet č. 11135111/0100, KB Praha-východ, konst. symbol 308, var. symbol 8, České elektrotechnické společnosti, z. s.; Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110. IČO 00538043.

Datum: