symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta architektury

D o k t o r s k é   s t u d i u m

 

Zveřejnění konkurzu k doktorskému studiu na FA ČVUT pro školní rok 2003/2004

Učební plány
povinné předměty
volitelné předměty:
 
Studijní obory
Garanti studijních oborů | Složení oborových rad | Pracovníci pověření vedením doktorandů
Data státních doktorských zkoušek a složení komisí
Data obhajob a složení komisí

Fakulta architektury uskutečňuje na základě zákona č. 111/1998 o vysokých školách § 47, pro vybrané absolventy magisterského studia doktorské studium v akreditovaném studijním programu Architektura a urbanismus (35-01-V), ve čtyřech oborech:

  • 35 - 14 - 9 Teorie architektonické tvorby
  • 35 - 12 - 9 Urbanismus a územní plánování
  • 35 - 17 - 9 Dějiny architektury a rekonstrukce památek
  • 35 - 18 - 9 Architektura a pozemní stavitelství

Prezenční forma je tříletá, program je rozvržen do 6 semestrů, včetně obhajoby disertační práce. Doktorand má statut studenta, pobírá stipendium a podílí se na pedagogické činnosti ústavu.

Distanční a kombinovaná forma předpokládá pětiletý studijní plán, externí doktorand nepobírá stipendium a nepodílí se na pedagogické činnosti. Studijní povinnosti doktorandů, tj. rozsah povinných a výběrových předmětů a počet zkoušek jsou stanoveny individuálním studijním plánem, schvalovaným oborovou radou.

O přijetí do DS se mohou ucházet absolventi magisterského nebo inženýrského studia téhož nebo příbuzných oborů a studenti posledních ročníků těchto oborů.

Úroveň znalostí a jeho předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci posuzuje přijímací komise, jmenovaná děkanem.

Doktorské studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům DS se přiznává akademický titul "doktor" ve zkratce "Ph.D.". Doktorské studium pro cizince v cízím jazyce (angličtině) je podmíněno poplatkem, placeným za každý školní rok.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve vnitřních předpisech ČVUT, část čtvrtá - Studium v doktorských studijních programech. (str. 16 - 25)

Učební plány jednotlivých oborů jsou založeny na povinných předmětech, z nichž část je společná pro všechny obory, a výběru volitelných, které jsou svou náplní orientovány ke specializaci a tématu disertační práce.

poslední úpravy: 23. 4. 2003, Ing. arch. Petr Irinkov