symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta architektury

Učební plány doktorského studia 2000/2001

 

Obsah:

Učební plán povinných předmětů
Povinné předměty doktorského studia FA ČVUT
Volitelné předměty doktorského studia FA ČVUT

Povinné předměty - učební plán

společné pro všechny čtyři obory - výuka probíhá v zimním a letním semestru dle rozpisu.
Metodologie výzkumu - metodika vědecké práce
zimní.semestr. 2 hod/týden
garant: Ladislav Tondl - AV ČR

Filosofie a sociologie
zimní semestr 2 hod/týden
garant: PhDr. O. Ševčík
Otázky teorie a dějin architektury
letní semestr 2 hod/týden
garant: Prof. K. Kibic
Ekologie
letní semestr 2 hod/týden
garant: Mgr. B. Blažek

Jazyky (angličtina, francouzština, němčina, ruština)
garant: Ing. arch. L. Caravanasová
 
pro jednotlivé obory

Teorie architektonické tvorby:

Teorie architektury
zimní semestr 2 hod/týden
garant: Doc. P. Urlich
Teorie a dějiny urbanismu
letní semestr 2 hod/týden
garant: Doc. M. Hexner
 
Urbanismus a územní plánování:
Teorie a dějiny urbanismu
letní semestr 2 hod/týden
garant: Doc. M. Hexner
Stavba měst
zimní semestr 2 hod/týden
garant: Doc. J. Mužík
 
Dějiny architektury a rekonstrukce památek:
Dějiny architektury
zimní semestr 2 hod/týden
garant: Doc. J. Škabrada
Ochrana památek I.
letní semestr 2 hod/týden
garant: Doc. B. Fanta
 
Architektura a pozemní stavitelství:
Inženýrská informatika
letní semestr 2 hod/týden
garant: doc.V.Kučera
Stavební fyzika
zimní semestr 2 hod/týden
garant: Doc. V. Bystřický

Povinné předměty doktorského studia FA ČVUT

V rámci prvního roku studia, ukončené řádnou zkouškou.

Metodologie vědy, metodika vědecké práce

Garant: Prof. Ing. Ladislav Tondl
Počet hodin: 28/ 2 hod. / týden/ l semestr / přednášky + konzultace

Kurs pokrývá tři oblasti:

 1. Úvod do filosofie vědy
 2. Metodologie výzkumu, především empirického
 3. Praktické informace pro práci s literární dokumentací a k vlastnímu sepsání disertace

Obsahem prvé části je stručné seznámení se základními problémy vědeckých metod poznání, funkcemi moderní vědy, typy vědeckých zákonů, druhy vysvětlení, explorativním vs. konfirmativním výzkumem, úlohou hypotéz, definicemi pojmů, vztahem teorie a empirického výzkumu. Druhá část zavádí doktorandy do konkrétní výzkumné problematiky: druhy experimentálního designu, vědecké pozorování, adekvátní formulace vědecké otázky a dílčích hypotéz, dotazníkové metody, základy statistického zpracování empirických dat. Třetí oblast seznamuje se způsobem práce s literaturou, typickým členěním výzkumné zprávy, správnou citací pramenů.

Forma studia: 4 - 5 společných konzultací, přednášek za semestr, vždy k uvedeným tématům formou krátké iniciace do problémů a následné diskuse. Individuální konzultace k jednotlivým tématům.

Forma zkoušky: a)písemná část, vymezení pojmů z metodologie v pracích doktorandů (zpracovává samostatně každý doktorand) b) ústní část po dohodě s vyučujícím

Literatura:
Čížek s kol.: Filosofie, metodologie a věda. 1970 Praha
Mewart: Úvod do metodologie vědy
Blahuš: Čelechovský: Skripta

Filosofie a sociologie

Garant: PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.
Počet hodin: 28 / 2hod. / týden/ semestr / přednášky + konzultace

Sociální a kulturní vývoj evropské společnosti od 17. století po současnost a jeho vazby na vývoj architektury.

Stručný obsah předmětu:

Zrod moderní vědy a nového obrazu světa: osvícenství a projekt moderní doby, od tradiční stavovské, feudální společnosti k moderní občanské společnosti, novodobá společnost a změny v její sociální skladbě, 19. století - první fáze industrializmu, růst horizontální i vertikální mobility obyvatelstva, populační vzestup a koncentrace přírůstku obyvatelstva do měst (krize a typologie přestavby měst): základní typologie staveb industriální společnosti 19. století:

 1. stavby petrifikující národní a sociální identitu novodobých národních států (parlamenty, burzy, národní muzea, divadla ad.)
 2. inženýrské stavby - továrny, komunikační sítě (nádraží, železnice)

Technické inovace - filosofická a sociologická sebereflexe industriální společnosti 19. století (pozdní německé osvícenectví, Marx, Nietzsche, pozitivismus atd.) 1. světová válka a krize občanské společnosti - dovršení programu moderny - filosofické a sociologické diagnózy vývoje 20. století (industriální a postindustriální věk, moderna a postmoderna, informační společnost).

Otázky teorie a dějin architektury

Garant: Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
Počet hodin: 28 /2 hod. /týden /l semestr/ přednášky

Stručný obsah předmětu:

Doktorandský kurs, běh přednášek, je koncipován jako soubor problémových okruhů, jakýchsi hloubkových sond do problému interpretace dějin architektury a urbanismu na konci dvacátého století. Odráží se v něm tedy na jedné straně vysvětlení definice pojmů tak, jak změnily mnohdy svůj význam, na druhé pak zobecnění některých zásadních pohledů na architekturu v průběhu staletí.

 1. Pojmy v architektuře a urbanismu - teoretický základ. Výklad tektoniky, stereotomie atp.
 2. Klasičnost v historii architektury a urbanismu
 3. Historické slohy a jejich možné interpretace
 4. Řád jako výraz jistoty versus manýristická iluze na pozadí historických slohů (románský sloh vs. gotika, renesance vs. manýrismus, barokní iluze)
 5. Slohové návraty a jejich specifičnost v industriálním věku věk osvícenství a sekularizace společnosti
 6. Urbanistické koncepce na pozadí velkých politických proměn 19. století, sociální utopie vs. přestavba velkoměst
 7. Abstrakce v architektuře jako první odmítnutí historických odkazů. Důsledky.
 8. Modernismus jako doktrína dvacátého století. Pozdní modernismus
 9. Konec osvícenství a postmoderní východiska

Literatura:
Michal Raeburn a kol.: Dějiny architektury, Odeon/Praha 1993 a ostatní kapitoly z dějin z různých publikací (K. Frampton, M. Tafuri, Ch. Jencks.)

Ekologie

Garant: Mgr.Bohuslav Blažek
Počet hodin: 28/ 2 hod. /týden/ l semestr/ přednášky + konzultace

Stručný obsah předmětu: presentace, ekologické teorie a její praktické aplikace jako nezbytné součásti myšlení a práce v oboru

Základní tématické okruhy:

 1. Ekologie jako globální problém - filosofický pohled, teorie atd.
 2. Vybrané kapitoly z problematiky krajinné ekologie
 3. Legislativa a její praktická aplikace v ČR, ES atd.

Teorie architektury

Garant: Doc. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Počet hodin: 28/ 2 hod. týdně/ l semestr/ přednášky + konzultace

Náplň předmětu pro postgraduanty posiluje vědomí interpretace a schopnosti reálného zdůvodnění analýzy a kritiky architektonického díla.

Od teoretiků 20. století k hlubšímu pochopení pojmů svázaných s architekturou jako například ideologie, ikonologie, abstrakce atp.... Postgraduanti se seznámí hlubším způsobem s teoretickou literaturou ve světě a jejím hodnocení.

Stručný obsah předmětu:

 1. Úvod, iniciace do problému, pojem teorie a jeho možná interpretace, rozdělení
 2. Teoretikové současné architektury, positivismus modernismu, Giedionova koncepce, funkcionalismus a problém historie, standard jako ideál produktivismu
 3. R. Venturi a kontradiční pojetí architektury, otřesení mýtu funkcionalistických paradigmat, odmítnutí ideologisace v architektuře
 4. Semiologie v architektuře, problém jazyka, mluva a symbolika. Charles Jencks, sdělnost a konformita, dvojí kódování.
 5. Fenomenologie a její interpretace v architektuře, K. Lynch a obraz města, mentální mapy, Ch. N. Schulz a problém existence, žitý a abstraktní prostor
 6. Italská škola interpretace moderní architektury na pozadí sociálních pohybů ve společnosti, L. Benevolo a M. Tafuri. Marxistická východiska
 7. Postmodernismus jako historický pojem, Lyotardova koncepce umění jako zboží, souvislost konce industriální epochy a informatiky, úloha medií, pojmy - fragment, citace, archetyp
 8. Dekonstruktivismus, princip dekomposice, dekonstrukce logu, zboření mýtu logocentrismu, výchozí filosofie Husserla a Heideggera
 9. Renesance abstraktního jazyka v současné architektuře, rozdíl mezi revival (retro) pojetím a soudobou interpretací funkcionalistické estetiky, dematerialisace a explose bílé barvy.
 10. Ideologie v architektuře, architektura jako nezbytný prvek presentace systému, representativnost, symbolika, alegorie, metafora, ideologie jako koherentní představa kompletního světa

Teorie a dějiny urbanismu

Garant: Doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc.
Počet hodin:28/ 2 hod. / týden / l semestr přednášky + konzultace

Cíl předmětu: Posílit vědomí a znalosti historické zkušenosti a teoretických základů urbanistické tvorby.

Obsah předmětu:

 1. Vybrané kapitoly vývoje urbanismu: 20. století: eroze a renesance urbanistické formy v evropské stavbě měst. Vývoj prostorového utváření obytných souborů po 2. svět. válce
 2. Urbanistická historiografie vybraných českých měst
 3. Urbanistický vývoj Prahy
 4. Člověk a prostor - vybrané kapitoly urbanistické kompozice
 5. Teorie města - od historie k aktuální problematice

Stavba měst

Garant: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Počet hodin: 28/ 2 hod. / týden/ l semestr přednášky + konzultace

Cíle předmětu: Postihnout aktuální problémy současné stavby měst.

Obsah předmětu:

 1. Aktuální otázky teorie dopravy
 2. Vybrané kapitoly městského inženýrství
 3. Městská centra (ČR, cizina) - stav a řešení problematiky
 4. Praktické problémy památkové péče a ochrany v urbanismu
 5. Urbanismus velkých rozvojových ploch (zahraniční zkušenost a naše aktuální problematika)
 6. Regenerace výrobních ploch ve městech
 7. Město a životní prostředí
 8. Aktuální problematika urbanismu venkovských sídel
 9. Vybraná témata k doplnění bloku dle struktury posluchačů

Dějiny architektury

Garanti: Doc. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.
Počet hodin: 28 / 2 hod. / týden / I semestr / přednášky. Konzultační semináře podle dohody + exkurze

Stručný obsah předmětu:

Smyslem předmětu je

 1. sjednotit úroveň vědomostí a metodologického přístupu u doktorandů s různou předcházející odbornou výchovou,
 2. zorientovat se v aktuálních problémech a možnostech badatelské a dokumentační práce a
 3. vést ke schopnosti samostatné práce nad zvolenými tématy. V předmětu se tedy nebudou znovu přednášet základní faktografické vědomosti, zejména pokud jsou uvedeny v dosažitelné literatuře. Ta by měla být vysvětlena způsobem, umožňující doplňující studium, takže pro některé ze studentů bude předmět dosti náročný na domácí přípravu. Důležité budou konzultační semináře, na nichž se budou probírat aktuální výsledky výzkumné práce učitelů, přizvaných externistů i doktorandů.

Témata přednášek:

 1. Cíl a metoda vědecké práce v oboru,
 2. Metody dějepisu umění - historický pohled,
 3. Místo a úkoly studia dějin architektury v současném dějepisu umění (T. V., první přednáška společná s předmětem OP I),
 4. Architektura - umělecké dílo a projev hmotné kultury,
 5. Stavební dílo a jeho historicko - urbanistický kontext,
 6. Užitková funkce stavebního díla, funkční typ, jeho zrání a proměny,
 7. Historická urbanistická struktura,
 8. Specifické stránky studia lidové architektury (J. Š.),
 9. Problematika slohu,
 10. Architekt stavebník, stavitel,
 11. Stavební dílo minulosti ve svých mladších stavebních proměnách,
 12. Díla nerealizovaná a zaniklá,
 13. Východiska, možnosti a meze ideové rekonstrukce (P. Ch.),
 14. Architektonické dílo minulosti v zrcadle umělecko - historického a památkového hodnocení.

Ochrana památek I.

Garant: Doc. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc.
Počet hodin: 28 / 2 hod. / týden / I semestr přednášky + konzultace nad projekty + exkurze

Stručný obsah předmětu:

Cílem výuky je poskytnout aktivní orientaci v celkové šíři problematiky ochrany stavebních památek, počínaje historií teoretických názorů a konče praktickým průběhem obnovy - t. j. od přípravy a projektu přes provádění až k hodnocení opravy a úpravy objektu. Aktuální smysl výuky spočívá v tříbení názoru na soudobý etický a metodický přístup zásahu do autencity historických staveb. Předmět má mezioborový charakter, proto je výuka zajišťována s účastí více vyučujících. Posluchač by měl mít v závěru výuky jednak přehled o vývoji společenského vztahu k památkám u nás i v zahraničí a měl by dokázat stanovit zásady přístupu k průzkumové a projektové přípravě opravy a úpravy historické stavby. Výsledkem studia by měla být rovněž schopnost posoudit správnost zásahu do stavební památky podle projektové dokumentace i provedené realizace.

Témata přednášek:

 1. Úvod do studia, seznámení s programem předmětu, poznámky k teorii a praxi ochrany stavebních památek (B. F.),
 2. Architektonické dílo minulosti a přítomnosti z hlediska filosofie umění,
 3. Stavebně - historický průzkum z hlediska vnitřní struktury stavební památky (T. V.),
 4. Dějiny památkové péče,
 5. Uplatnění zásad památkové péče v praxi (na příkladu díla Kamila Hilberta),
 6. Techniky průzkumu stavebních památek,
 7. Druhy poruch konstrukcí stavebních památek (B. F.),
 8. Konzervační metoda v památkové péči (V. G.),
 9. Urbanistická struktura a její památková ochrana (M. H.)
 10. Přístupy k obnově neúplně dochovaného stavebního díla - ideová východiska (M. H.),
 11. Památková ochrana a obnova historických zahrad (O. B.),
 12. Organizace památkové péče v ČR (Y. J.),
 13. Legislativa památkové péče v ČR (J. V.),
 14. Seminář o názorech na soudobou památkovou péči v praxi - architekt a památka, zásady projektování, kontext, staré a nové (B. F., F. K., M. P., V. G.).

Inženýrská informatika

Garant: doc.Ing.Václav Kučera, CSc.
Počet hodin: 28 / 2 hod. / týden / I semestr praktického cvičení v učebně výpočetní techniky + samostatná práce u počítače a konzultace dle potřeby

Stručný obsah předmětu:

Cílem předmětu je seznámení s nejdůležitějšími způsoby vyhledávání a publikování informací pomocí osobních počítačů připojených k internetu. Získání či upevnění základních návyků práce s osobním počítačem v prostředí síťového operačního systému Windows NT. Systematický přehled o počítačových sítích. Aktivní vyhledávací nástroje v prostředí WWW (Alta Vista apod.) Základy jazyka HTML. Kurs je zakončenen vytvořením vlastní WWW stránky s textovou i grafickou informací a jejím případným vystavením na základní stránce ústavu 525.

Literatura:
Jiří Kosek: HTML, tvorba dokonalých WWW stránek (Grada)
Jiří Havelka: Windows NT 4.0 Workstation (Computer Press)
Jiří Havelka: Microsoft Internet Explorer 3.0 (Computer Press)

Stavební fyzika

Garanti: Doc. Ing. Václav Bystřický, CSc., Ing. Jan Kaňka, Ing. František Kulhánek, CSc.
Počet hodin: 28 / 2 hod. / týden / I semestr / přednášky

Stručný obsah předmětu:

Předmět nabízí tři tematické celky.

 1. Tepelná technika - navrhování obalových konstrukcí budov z hlediska stavební tepelné techniky, principy konstrukčního řešení tepelných mostů, navrhování prostorů z hlediska letní tepelné stability.
 2. Denní a umělé osvětlení - v rámci denního osvětlení seznámení se s metodou využívající Kittlerovy protraktory, zpracování kompletní světelně - technické studie složitého osvětlovacího systému - v rámci umělého osvětlení je probírána ekonomie návrhu a provozu a údržba osvětlovacích soustav, dále pak měření a hodnocení parametrů u. o. ve vnitřních prostorách
 3. Stavební akustika - metoda výpočtu laboratorní vzduchové neprůzvučnosti, zpracování hlukové studie k posouzení svislé nebo vodorovné dělící konstrukce.

Volitelné předměty doktorského studia FA ČVUT

Po dohodě s garantem předmětu již většinou formou individuálních konzultací a studia doporučené literatury a pramenů v rámci druhého roku doktorandského studia. Doktorand si zapisuje předměty po dohodě se školitelem do individuálního studijního plánu. Zkouška z volitelného předmětu je součástí rigorózní zkoušky.

Studenti mohou volit doplňkové předměty i z jiných oborů doktorandského studia. Nejsou tedy přísně vázáni pouze svým oborem. Není - li pro jednotlivé obory dostatek volitelných předmětů, doktorand si je zvolí z ostatních oborů.

Obor: Teorie architektonické tvorby

Občanské stavby I.

Garant: Doc. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.
počet hodin: 28

Předmět se zabývá aktuálními otázkami vymezených druhů občanských staveb ve vztahu k historii i k vývojovým tendencím

Zdravotnické stavby. Stavby a soubory.
 • tendence ve výstavbě zdrav. staveb, vliv vědeckotechnického rozvoje na konstrukční systém
 • dispoziční zásady řešení poliklinik, nemocničních ústavů. Zdrav. technologie, její morální stárnutí a vztah ke stav. řešení. Humanitární tendence.
 • genius loci tradičních lázní a jeho vliv na doplňování těchto celků.
Kulturní stavby.
 • divadelní prostor - kukátkové divadlo polyvalentní sál, akustika, osvětlení
Sportovní stavby
 • tělovýchovná zařízení v územním plánování. Dispoziční a provozní zásady, řešení prostorů pro sportovce a diváky.
 • konstrukční systémy
 • stadiony, vývoj a konstrukce
 • bazény
Školské stavby
 • řešení školských staveb ve vztahu k novým výchovným a filosofickým tendencím.
 • vývojové tendence prostorové, provozní a architektonické.
 • stavební systémy ve školských stavbách, variabilita a flexibilita prostorů, možnosti dotváření prostorů studentem.
 • světlo v řešení škol.
 • mateřské školy, základní školy - urbanistická, provozně dispoziční a hygienická hlediska při rekonstrukci starších zařízení
 • úloha a postavení vysokého školství

Občanské stavby II.

Garant: Prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
Počet hodin: 28

Obsah předmětu:

Předmět se zabývá analýzou vývoje současného stavu a perspektivních tendencí, vymezených druhů občanských staveb z hlediska funkce provozních potřeb, kapacitních typů, typických možností lokalizace v sídlech různé velikosti.

 • stavby ubytovací
 • stavby administrativní
 • stavby pro stravování a obchod

Obnova budov

Garant: Doc. Ing. arch. Tomáš Šenberger, CSc
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Téma obnovy stavebního fondu je sledováno v celé šíři a souvislostech problematiky:

 • Úkoly a cíle při obnově budov - hodnota budov, její proměny, důvody a formy obnovy budov, architektonická typologie a nové využití.
 • Metodika projektování - průzkumy, kontakt s úřady, nový program - kontext.
 • Praktické problémy a jejich řešení. Nosné konstrukce, obalové konstrukce a zlepšení jejich užitných vlastností, požární bezpečnost.
 • Obnova budov pro bydlení, transformace průmyslové architektury, významné realizace.

Teorie vnitřního prostředí

Garant: Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
Počet hodin: 28

Analýza řešení jednotlivých problémů, souvisejících s celým komplexem syndromu nemocných budov (Sick Bulding Syndrom), a to zvláště: problémy tepelně - vlhkostní pohody v interiéru budov, vysoké nebo nízké hodnoty teploty a vlhkosti proudění vzduchu, tepelná asymetrie, výskyt odérových látek, aerosolů a mikrobů, ochrana před radonem, nepříjemné účinky statické elektřiny, nedostatek aeroiontů v obytných a občanských budovách.

Interiér a výstavnictví

Garant: Doc. Ing. arch. Pavel Bednář, CSc.
Počet hodin: 28
 • Téma interiéru jako organizovaného vnitřního prostoru (uspořádané druhy, vztahy)
 • Základní kompoziční prvky: materiály, povrchy, barva, světlo, akustika
 • Interiér a nábytek.

Technika a prostředí budov

Garant: Doc. Ing. arch. Václav Bystřický, CSc.
Počet hodin: 28

Předmět charakterizuje jednotlivé systémy, které zajišťují vnitřní prostředí budov, typy provozních zařízení v síti pro přenos jednotlivých medií ve vztahu dispozice ke konstrukci a architektuře budov a jejich vzájemné ovlivňování. Komplexní pojetí systémů. Nároky různých typů objektů na technické systémy.

Komunálně technická zařízení.

Inženýrský urbanismus

Garant: Doc. Ing. František Medek, CSc.
Počet hodin: 28
 1. Návaznost urbanizovaného prostoru na charakter a tvorbu technické infrastruktury.
 2. Typologie obslužných systémů, interakce T. I. a nadzemních struktur.
 3. Teorie lineárních grafů a aplikace jejich vlastností při formování geometrických tvarů, určování výpočtových metod a stanovení technických parametrů systémů T. I.
 4. Typologické charakteristiky, hodnocení variant typologie sítí. Stupeň distribuce obslužné sítě, průměrná transportní vzdálenost a transportní kapacity, funkční charakteristika sítě.
 5. Technické a funkční části systémů T. I., výpočtová schémata, základní požadavky na interakci mezi obslužnými systémy T. I. a vnitřními systémy v budovách v navržených urbanistických strukturách.
 6. Spolehlivost funkce obslužných systémů, redundance, vazba T. I. na ekologický faktor přírodní rovnováhy.
 7. Ekologická kapacita území, ekologická zátěž.
 8. Inženýrský a ekologický přístup k hodnocení urbanizovaného prostoru.

Ekonomika sídel a území

Garant: Doc. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Aplikace obecných ekonomických pojmů a zákonitostí do urbanistické problematiky. Trh nemovitostí, jeho vývoj v čase a závislost na prostorových vztazích. Alokace činností (funkcí) ve městě a v regionu.

Ekonomická interpretace územního rozvoje na lokální a regionální úrovni. Hledisko investora - developera, hledisko veřejného zájmu (města, státu). Metody hodnocení finanční proveditelnosti, ekonomická a sociální analýza projektů územního rozvoje. Analýzy trhů pro jednotlivé druhy funkčního využití.

Příprava a realizace staveb

Garant: Ing. Michal Pánek
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí o komplexní problematice investičního procesu a řízení projektu.

Jednotlivé fáze řízení procesu až po uvedení stavby do provozu. Metodika čtyř analýz činností investičního procesu v oblasti architektonicko konstrukčního a stavebně technologického řešení, inženýrské činnosti a ekonomického řešení.

Ekonomika a řízení staveb

Garant: Doc. Ing. arch. Zdeněk Gail, CSc, Ing. Michal Pánek
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Vztahy v investičním procesu v oblasti ekonomického prostředí tržního státu a chování podnikatelských subjektů v něm, ekonomika projektově inženýrských činností, problematika kalkulace cen projektových a inž. činností, stavebních prací a dodávek.

Marketing a management, projektově inženýrských organizací

Garant: Doc. Ing. arch. Z. Gail, CSc., Ing. M. Pánek
Počet hodin: 28

Náplní předmětu je připravit doktoranda pro oblast kvalifikovaného řízení v projektově inženýrských organizacích. Doktorand bude seznámen: s marketingovým řízením projektově inženýrských organizací, s marketingovou analýzou projektového a stavebního trhu a s projektováním marketingových strategií projektově inženýrských organizací, s marketingovou strategií zpracování nabídek pro výběrová řízení.

Vybrané problémy práva v architektuře a stavebnictví

Garant: JUDr. J. Mareček
Počet hodin: 28

Náplň předmětu je zaměřena na prohloubení znalostí doktoranda v oblastech stavebního práva, obchodního a občanského práva a autorského práva se zaměřením na správní řízení v průběhu investičního procesu, právní a smluvní zajištění projektové a inženýrské činnosti během projektové přípravy staveb, realizace staveb a uvádění staveb do provozu.

Průmyslové stavby

Garant: Doc. Ing. arch. František Štědrý, CSc.
Počet hodin: 15

Předmět prohlubuje znalosti v aktuálních trendech a perspektivních tendencích v oblasti výrobních staveb a inženýrských staveb. Především ve vztahu ke sféře technologického rozvoje.

Stručný obsah předmětu:

 • Vliv postindustriálního vývoje společnosti na urbanistické koncepce vztahu průmyslu a města. Ideální modely a skutečný vývoj ve dvacátém století.
 • Transformační procesy v průmyslových územích. Rozbor vybraných příkladů ve vyspělých zemích a v ČR (Docklands, Paříž, Porúří, Sársko, Praha, Teplice apod.)
 • Průmysl znalostí - technologická centra a parky - typologie a příklady realizací.
 • Způsob zakládaní technologických parků.
 • Spekulativní - pronajímatelné typy staveb pro technologický rozvoj.
 • Prostorová nabídka pro malé a střední podniky.
 • Vliv nových technologií na koncepci průmyslových staveb.
 • Druhotné využití industriálního fondu jako prostředek transformace a reaktivace.

Obor: Urbanismus a územní plánování

Územní plánování

Garant: Doc. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet hodin: 28

Kurs nabízí vstupní informaci o teoretickém pozadí a konceptech urbanismu - územního plánování, jejich odrazu v systemech a metodách plánování měst a regionů v některých zemích a ve vztazích mezi urbanismem - územním plánováním a veřejnou správou.

Obsah studia:

 • Teorie a praxe urbanismu - územního plánování. Myšlenkové zdroje discipliny: utopie a sociální reforma. Vznik a vývoj komplexního plánování a regionálního plánování. Školy a teorie politické analýzy, transaktivního plánování, radikálního plánování, kritická teorie progresivního plánování.
 • Neokonzervativismus, liberalismus, postmoderna a nová legitimizace urbanismu plánování. Současná fragmentace urbanisticko - plánovacích konceptů a její praktické projevy:environmentální a rozvojářské směry. Identita, kontextualismus, laické plánování, leverage, spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
 • Postupy a produkty územního plánování. Systémy "formálního" územního plánování v zahraničí. Anglie a Skotsko, USA, Francie, Německo. Strategické plánování. Současné regionální plánování.
 • Porovnání se současnými českými trendy, možná budoucnost.

Právo a etika v architektuře a urbanismu

Garant: JUDr. Mareček
Počet hodin: 28
 • Pojem a smysl práva při užívání původních zdrojů, územním rozvoji, architektonickém návrhu.
 • Legislativa, oprávnění, spravedlnost.
 • Důsledky ideologických / společenskovědních koncepcí na pojímání práce architekta - urbanisty při rozvoji osídlení a sídel, při výstavbě: liberalismus, socialismus.
 • Důsledky ideologických / společenských koncepcí na pojímání práce architekta - urbanisty při rozvoji osídlení a sídel, při výstavbě: liberalismus, socialismus, kooperativismus, konservatismus...
 • Právní společnost, právní stát.
 • Právní vědomí, právní prostředí a právní nástroje jako produkt společenských procesů. Konkretizace na současném právním stavu v oblasti tvorby a ochrany ŽP, územního plánování a regionálního rozvoje, výstavby, architektury.
 • Různá pojetí (školy) definující úlohu architekta - urbanisty, smysl jeho činnosti, jeho role a odpovědnost.
 • Etika profese architekta a urbanisty. Podnikání, profesionalita, společenská zodpovědnost. Přístup a ochrana informací. Neetické chování, porušení práva, střet zájmů - praktické příklady a jejich rozbor

Ekonomika staveb a sídel - územní rozvoj a management

Garant: Doc. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet hodin: 28

Kurs rozšiřuje informace o územním rozvoji a územním managementu, získané během předchozího studia předmětu Ekonomie staveb a sídel II - Urbanistická ekonomie (ve II. stupni denního studia).

Studentům, kteří tento předmět neabsolvovali, se doporučuje si jej předem doplnit (v zimním semestru 1. roku studia).

Obsah studia:

 • Územní management, strategie a politika územního rozvoje měst v různých lokálních ekonomických a politických podmínkách. Role veřejného a soukromého sektoru v těchto podmínkách. Rozbory případů z evropských a severoamerických měst:
 • Londýn (Docklands, King's Cross), Paříž (Défense, Austerlitz), nová britská města poslední generace, Cleveland (CBD a Flats)...
 • Příklady rozvojových strategií z ČR: Brno - Jižní centrum, Český Krumlov...

Ochrana a rekonstrukce památkových měst a městských historických jader

Garant: Doc. Ing. arch. Miroslav Baše
Počet hodin: 28

Kurs doktorandského studia

 • prohlubuje existující základ teoretických, metodických a praktických znalostí přijatých doktorandů
 • pomáhá pochopit a podporovat základní ideu záchrany a ochrany historických hmotných fondů a souborů, zejména urbanistické aspekty ochrany a historických celků a jejich součástí

Stručný obsah předmětu:

 • Proč ochrana, záchrana (konzervace)?
 • Úvod do problematiky konzervace jednotlivých budov a celých zastavěných území
 • Zákony fyzického a morálního dožívání hmotných statků (zejména staveb)
 • Terminologie různých typů zásahů a programů obnovy, regenerace, revitalizace, atp.
 • Proměny názorů na ochranu a záchranu (konzervaci) památek
 • Analytické urbanistické práce (průzkumy a rozbory), týkající se předmětných t. j. historických jader, umělecko - historické průzkumy, průzkumy specielních profesí (doprava, městská infrastruktura)
 • Problémy řešitelné a neřešitelné
 • Diagnóza historických staveb a historických celků (území): návrh specifických zásahů
 • Legislativa související s ochranou a záchranou historických celků: městských památkových rezervací, městských památkových zón, vesnických památkových rezervací a zón
 • Konkrétní studie vybraných českých měst, jejich historicky cenných částí.

Obor: Architektura a pozemní stavitelství

Výpočetní technika

Garant: Doc. Ing. Jiří Muk, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

 • Základy grafických programů.
 • Konstruktivní geometrie se zaměřením na počítačovou grafiku.
 • Konstruování ploch stavebně inženýrské praxe s podporou počítače.
 • ArchiCAD.
 • Užití počítačů pro výtvarnou práci.

Aplikovaná matematika

Garant: RNDr. Vladimíra Hájková PhD.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

 • Úvod do aplikované matematiky.
 • Vybrané partie základů počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky.
 • Úvod do teorie her a optimálního rozhodování.
 • Zákonitosti chaotických jevů.
 • Základy metody konečných prvků a její využití ve stavební fyzice.
 • Vybrané partie z astronomie.

Vybrané statě z nosných konstrukcí

Garant: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Formy moderních nosných konstrukcí ve všech materiálových variantách, tj. z kamene, zdiva, betonu, kovů a dřeva. Vztah celkového statického konceptu k detailnímu řešení konstrukce.

Volba a hodnocení variant - kritéria statická, výrobní, ekonomická. Studium konkrétních příkladů z tuzemska i zahraničí. Speciální problematika řešení konstrukcí s ohledem na vliv seismicity a poddolování. Problematika rekonstrukcí a zesilování nosných konstrukcí.

Zakládání staveb

Garant: Ing. Tomáš Juranka, Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Průzkumné aktivity v projektové přípravě, využívání archivních a mapových zdrojů, určování rizikových faktorů. Zemní tlaky. Navrhování stavebních jam v zástavbě. Posuzování vlastností základové půdy a navrhování plošných základů. Výpočty vertikálních základových konstrukcí - hluboké základy a hlubinné základy. Sanační postupy při přestavbách a podchycování objektů.

Materiálové inženýrství

Garant: Prof. Ing. arch. Jiří Hošek, DrSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Předmět si klade za cíl prohloubit znalosti o stavebních hmotách. Od popisu hmot se přechází na výklad vlastností a chování hmot ve vztahu k jejich struktuře a složení.

Utřídění současných poznatků o chování hmot a závislosti mechanicko - fyzikálních vlastností na vnějších vlivech a změnách prostředí, vytváří souhrn vstupních dat pro programování nových stavebních hmot s optimálními vlastnostmi pro dané stavební aplikace a prognózy výroby nových typů materiálů.

Novodobé konstrukce pozemních staveb

Garant: Doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Intenzivní rozvoj vědy, techniky a technologie především v poválečném období umožnil vývoj a radikální rozvoj nových konstrukčních principů od hlavního systému až po detail. Původní tradiční metoda navrhování je nahrazena novou inovační (heuristickou) metodou. Výsledkem tohoto přístupu je kromě nových technických a technologických poznatků rovněž objev nových principů estetických a jejich uplatnění v konečném řešení architektonického díla. V předmětu budou sledovány tyto proměny v aplikaci na jednotlivé stavební materiály.

Obalové pláště budov

Garant: Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. Doc. Ing. arch. Milan Hanák, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Doktorandi se seznámí s analýzou materiálového a konstrukčního řešení podzemí budov, obvodových a střešních plášťů z hlediska hydroizolační a tepelné techniky - nová řešení i obnova a rekonstrukce. Předmět se zabývá u podzemí budov klasickým i moderním řešením hydroizolačních soustav (materiálová báze asfalty, fólie - přiložené tepelné izolace, konstrukční detaily) u obvodových a střešních plášťů pak materiálovými a konstrukčními skladbami v různé expozici vnitřní a vnější prostředí (bytové, občanské a zemědělské stavby - vzorová řešení, detaily konstrukcí).

Beton v architektuře

Garant: Doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Historie uplatňování architektonického betonu. Požadavky na historický beton. Pohledový beton monolitický. Systémy a výroba fasádních prefabrikátů. Kotvení a styky fasádních prefabrikátů. Povrchová úprava fasádních prefabrikátů. Zásady aplikace monolitického a montovaného způsobu uplatnění betonu u vícepodlažních halových objektů při architektonickém ztvárnění jejich průčelí, popř. interiéru.

Kov v architektuře

Garant: Doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc.
Počet hodin. 28

Stručný obsah předmětu:

Obsahová náplň předmětu sestává ze tří tématických okruhů:

 1. Kov jako hlavní stavební materiál - charakteristika základních stavebních kovů, vývoj kovových konstrukcí, současný stav a trend vývoje.
 2. Kov a architektonická forma - tuhé konstrukční systémy, visuté a zavěšené systémy, kombinované systémy. Formové ztvárnění. Exaktní metody návrhu systémů.
 3. Kov v doplňkových konstrukcích - obvodové pláště budov, uplatnění interiéru, prvky drobné architektury, dekorační a doplňkové prvky.

Doplňujícím tématickým celkem bude informace o speciálních kovových konstrukcích - mosty, stožáry, věže. aj.

Kámen v architektuře

Garant: Doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Obsahová náplň předmětu sestává ze čtyř tématických celků:

 1. Geologie a technická petrografie - systém hornin, horniny jako stavební surovina, stavební a dekorační kameny, působení atmosféry a hydrosféry na stavební kameny.
 2. Uplatnění v architektuře - přehled druhů ušlechtilých kamenů a vhodnost stavebního materiálu, historický přehled použití kamene na doplňkové konstrukce (obklady, dlažby apod.), konstrukční systémy (klenby).
 3. Umělý kámen - současná technologická, technická a estetická úroveň vyráběných prvků, pravidla pro použití.
 4. Poruchy konstrukcí z kamene - rozbor příčin a způsoby řešení nápravy.

Dřevo v architektuře

Garant: Doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Obsahová náplň předmětu sestává ze tří tématických celků:

 1. Dřevo jako hlavní stavební materiál - charakteristika dřeva pro výstavbu, technologie zpracování, použití ve stavebních konstrukcích.
 2. Dřevo a architektonická forma - konstrukční systémy a jejich vliv a vztah k architektonické formě (od minulosti až po současnost), exaktní metody návrhů systémů.
 3. Doplňkové dřevěné konstrukce - obvodové pláště, dřevo v interiéru, prvky drobné architektury aj.

Architektonicko - konstrukční detail

Garant: Doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc., Doc. Ing. arch. Milan Hanák, CSc., Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Kvalita řešeného detailu podmiňuje užitnou kvalitu řešeného problému. Předmět je proto zaměřen na současný a perspektivní rozvoj teorie a tvorby detailu z hledisek výtvarných, funkčních, materiálových, konstrukčních, fyzikálních, realizačních, provozních a ekonomických. Pozornost je věnována problémům trvanlivosti a spolehlivosti technického řešení a základní příčinám poruch.

Technika prostředí budov

Garant: Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., Doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

 • Provozní zařízení, instalační sítě.
 • Interakce - instalační sítě a konstrukce,
 • instalační sítě, dispozice, architektura.
 • Moderní systémy technických zařízení v různých typech objektů.
 • Komunální technická zařízení.

Technická infrastruktura

Garant: Doc. Ing. František Medek, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

 • Obslužné systémy technické infrastruktury, zdroje, přenosové cesty, skelety soustav, likvidace znečištění.
 • Funkční ekologické a ekonomické interakce a vazby systémů, systémů sídel. Typologické charakteristiky systémů.
 • Autonomní funkce decentralizovaných systémů.

Inženýrský urbanismus

Garant: Doc. Ing. František Medek, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Typologické charakteristiky obslužných systémů technické infrastruktury a charakter zástavby. Technická, ekonomická a ekologická hlediska při posuzování volby ukládání uličních vedení do sdružených nebo společných tras, simulace vztahu.

Stanovení faktorů efektivní distribuce (distribuční faktor) hmot a energií, fakta hustoty urbanizace.

Spolehlivost funkce obslužných systémů, redundance, vazba technické infrastruktury (zdrojů) na ekologický faktor přírodní rovnováhy.

Architektura inženýrských staveb

Garant: Doc. Ing. Václav Kučera, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Přehled konstrukčních systémů a technických parametrů hlavních typů inženýrských staveb, jako východisko pro architektonický návrh silnic a jejich doprovodných staveb, hrází a přehrad a mostů. Propojení historického přehledu se současnou tvorbou a s výhledovými tendencemi pro budoucí realizace.

Doporučená vazba na předmět CAD.

Vybrané problémy práva v architektuře a stavebnictví

Garant: JUDr. Jan Mareček
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Náplň předmětu je zaměřena na prohloubení znalostí doktoranda v oblastech stavebního práva, obchodního a občanského práva a autorského práva, se zaměřením na správní řízení v průběhu investičního procesu a na právní a smluvní zajištění projektů a inženýrské činnosti během:

 • projektové přípravy staveb,
 • realizace staveb,
 • uvádění staveb do provozu.

Příprava a realizace staveb

Garant: Ing. Michal Pánek
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí doktoranda v oblasti činností investičního procesu a řízení projektu. Doktorand se seznámí s průběhem investičního procesu ve fázích od investičního záměru až po uvedení stavby do provozu. Seznámení bude provedeno na základě metodiky čtyř analýz činností investičního procesu z oblasti:

 • architektonicko konstrukčního řešení,
 • stavebně technologického řešení,
 • inženýrské činnosti,
 • ekonomického řešení.

Marketing a management projektově inženýrských organizací

Garant: Ing. Michal Pánek
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Náplní předmětu je připravit doktoranda pro oblast kvalifikovaného řízení v projektově inženýrských organizacích.

Doktorand bude seznámen s:

 • marketingovým řízením projektově inženýrských organizací,
 • marketingovou analýzou projektového a stavebního trhu,
 • projektováním marketingových strategií projektově inženýrských organizací,
 • marketingovou strategií zpracování nabídek pro výběrová řízení.

Ekonomika stavebnictví a přípravy staveb

Garant: Ing. Michal Pánek
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Náplní předmětu je prohloubení znalostí doktoranda v oblasti ekonomického prostředí tržního státu a chování podnikatelských subjektů v něm, stejně jako v oblasti ekonomiky projektově inženýrských organizací a problematiky kalkulace cen stavebních prací a dodávek, a cen projektových a inženýrských činností.

CAD

Garant: Doc. Ing. Václav Kučera, CSc.
Počet hodin: 28

Stručný obsah předmětu:

Přehled vybraných CAD systémů, AutoCAD 2000, CADKON, 3D Studio MAX a úvod, případně oživení práce s nimi. Zobrazení inženýrských objektů metodikou CAD. Doporučená vazba na předmět Architektura inženýrských staveb. Výstupem bude počítačový a rendrovaný model zadaného mostu.

Obor: Dějiny architektury a rekonstrukce památek

Vývoj konstrukcí historických staveb

Garant - doc. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
Počet hodin: 28 hodin přednášek + konzultační semináře nad dokumentací + exkurze

Náplní předmětu je informace o časovém vývoji jednotlivých druhů konstrukcí a doplňků historických staveb od středověku do přelomu 19. a 20. století, pojímaná jako jedna ze základních věcných složek zkoumání dějin architektury, resp. stavebně historického průzkumu. Struktura výuky zatím do určité míry kopíruje výuku předmětu denního studia na FA, protože většina doktorandů tento relativně nový předmět nemohla absolvovat.

Témata přednášek: Význam konstrukce pro stavební dílo a jeho poznání, Dřevěné konstrukce stěn, Zděné stěny, jejich ztužování a zabezpečení otvorů, Dřevěné stropy, Klenby, Krovy, Dveře a jejich zavěšování, Okna, Vliv historické stavební legislativy na inovace konstrukcí (M. E.), Vytápěcí systémy a komíny, Vliv základních tradičních konstrukcí na charakter architektury velkých evropských regionů.

Opravy a úpravy historických staveb II

Garant - doc. ing. arch. Václav Girsa
Počet hodin: 28 hodin přednášek + konzultační semináře nad dokumentací + exkurze

Cílem výuky je umožnit souhrnný přehled v problematice obnovy historického stavebního díla, a to ve všech vzájemně provázaných tématech oboru ochrany a obnovy památek od volby metodiky a její aplikace přes projektovou přípravu až k praktickému ošetření jednotlivých komponentů stavby, problematice řízení a dohledu na obnovovací práce. Ve výuce budou využity zkušenosti ateliéru garanta v projektování a realizaci architektonického - dispozičního, konstrukčního i povrchového řešení upravovaných historických staveb včetně oprav složitějších souborů. Osnova výuky je řazena do tématicky navazujících bloků s převahou prezentování pracovních postupů na konkrétních praktických příkladech.

 1. Základní cíle a nástroje kvalifikované péče o stavební památky: ochrana - zachování autenticity památek, minimalizace zásahů do objektu (údržba, konzervace, obnova, účelová přestavba, adaptace, revitalizace památek), památková podstata, památkové pojetí, vícedisciplinová spolupráce, poznání stavby, koncepční a projektová činnost, technika a podmínky realizace.
 2. Specifičnost úlohy architekta v památkové praxi: pracovní metoda, odborná způsobilost, zásady pro činnost přípravnou, koncepční, koordinační, projektovou a realizační. Zásady přístupu a praktické příklady z těchto tematických okruhů: respektování urbanistické autenticity, ohleduplnost přístupu v zasahování do hmotové konfigurace a vnitřní prostorové skladby památky, reprodukce, analogie, novotvar, restaurování architektury.
 3. Zásady ohleduplného přístupu k historickým konstrukcím a materiálům (praktický manuál): kámen, cihla, dřevo, kov, maltovina (praktické návody k ošetření a prezentování architektury a jejích součástí).
 4. Hodnocení památkových úprav a monitorování stavu historického stavebního fondu: kritéria pro hodnocení úspěšnosti obnovy, odborného ošetření památky - zásady, praktické příklady.

Stavebně historický průzkum

Garant - Ing. Petr Macek
Počet hodin: 28 hodin přednášek + konzultační semináře nad dokumentací + exkurze

Stavebně historický průzkum je nutné pokládat za jeden z klíčů k úspěšnému řešení oprav a úprav historických objektů. Náplní předmětu bude metodika všech stupňů podrobnosti stavebně historického průzkumu a zvláštnosti průzkumové práce u jednotlivých stavebních druhů. V části výuky se proto počítá i s účastí dalších vyučujících, specializovaných dnes na některé druhy průzkumů, případně i s aktivní účastí některých doktorandů, pracujících na průzkumech v oborově příbuzných disciplínách.

Témata přednášek: Členění průzkumů podle podrobnosti zpracování od urbanistických přes soubory staveb k jednotlivým objektům, Měřické podklady pro SHP a jejich vyhotovení, Archívní prameny pro stať „Dějiny objektu“, historické stavební plány (M. E., P. V.), Popisná část SHP (architektonický rozbor, detaily, závady, vazby na předměty DA a HK), Koncept grafické analýzy - SHP, arch. a pam. hodnocení, Závěry SHP (stavební historie, doporučení pro budoucí úpravy a funkční využití, čistopisy grafické analýzy, Průzkumy a hodnocení souborů objektů (městských bloků, hradů apod.), Zvláštnosti průzkumů vesnických staveb (J. Š.)., Průzkumy torzální architektury ve spolupráci s archeologií (F. G.), Postupné budování informační základny o velkých souborech na příkladu Pražského Hradu (P. Ch.). Exkurze - Pražský Hrad, blok mezi Liliovou a Michalskou na Starém Městě, Kotce).

Historická zástavba české vesnice

Garant - doc. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
Počet hodin: 28 hodin přednášek + konzultační semináře nad dokumentací + exkurze

Cílem předmětu je komplexní poznání historické vesnické stavební tvorby, t. j. nejen vývoje typologie a konstrukcí objektů, ale i vývoje vesnického urbanismu a historické sociální skladby vesnice. Předmět bude na přechodnou dobu blízký obdobnému předmětu z denního studia na FA, který většina doktorandů při svém dosavadním studiu ještě nemohla absolvovat. Kromě zájemců právě o tuto problematiku bude povaha probíraného materiálu vhodná i jako průprava pro podrobnější studium stavebně historického průzkumu, historické typologie a konstrukcí, a také pro doktorandy, kteří se budou zabývat různými hledisky regenerace vesnického prostředí na oboru Urbanismus a územní plánování.

Témata přednášek: Vývoj půdorysného a prostorového uspořádání domu, Urbanismus a sociální skladba zástavby, Základní historické a písemné prameny, Konstrukce, Hospodářské stavby, Regiony, Širší evropské souvislosti, Základní znaky tradičního vesnického domu v Čechách jako východisko pravidel pro kontextuální úpravu a novostavbu.

poslední úpravy: 29. 12. 2000, František Štáfek