symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta architektury

Granty a výzkumné záměry

English 

granty Interní grantové soutěže za rok 2000
Svět gotické katedrály - svět barokního kostela
Architektura, konstrukce, instalace a jejich vzájemná interakce
Integrovaná výuka techniky prostředí
Homogenizace středoškolských znalostí z matematiky v prvním roce studia ve školním roce 2000/2001
Využití digitální fotografie a její zpracování v ateliérové výuce
FR VŠ za rok 2000
Využití digitální fotografie a její zpracování v ateliérové výuce
Ověřovací model využití digitálního zpracování ikonografie architektury.
Deskriptivní geometrie v praxi architekta
Zavedení předmětu "Modelování a grafické techniky 3" do cizojazyčného programu výuky FA ČVUT.
granty Grantové akademie České Republiky
Centrální archiv stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu.
granty GA MK
granty Grantové akademie Akademie věd České Republiky
výzkumné záměry
Modelové metody projektování - modelové a zobrazovací techniky v architektuře
Proměny urbanismu
Výzkum historické a současné architektury
Program podpory celoživotního vzdělávání
Kurs celoživotního vzdělávání seniorů: Vztah člověka a prostředí, jeho harmonické vytváření

granty Interní grantové soutěžě

Svět gotické katedrály - svět barokního kostela

23.05.2000 - 31.12.2000
Zodpovědná osoba: Kalina Pavel PhDr. CSc., Ústav dějin architektury a umění
Finanční číslo: 30 0013405

Podpora interdisciplinarity kursu a zároveň soudobé přihlížení zahraničním studentům přednášené látky na internetu, je jedním ze základů přiblížení se standardům EU a ostatního vysokoškolského světa.

Architektura, konstrukce, instalace a jejich vzájemná interakce

23.05.2000 - 31.12.2000
Zodpovědná osoba: Chládek Pavel Ing.arch., Ústav stavitelství II
Finanční číslo: 30 0011505

Vzhledem k tomu, že jde o projekt doktoranda, je plánovaná databáze velmi prospěšná pro rozvoj oboru, ve kterém doktorand pracuje.

Integrovaná výuka techniky prostředí

23.05.2000 - 31.05.2000
Zodpovědná osoba: Medek František Doc.Ing. CSc., Ústav stavitelství II
Finanční číslo: 30 0012525

Zásadní význam projektu spočívá v kooperaci několika fakult ČVUT, při hledání energetických úspor budov v rámci celého ČVUT.

Homogenizace středoškolských znalostí z matematiky v prvním roce studia ve školním roce 2000/2001

23.05.2000 - 31.12.2000
Zodpovědná osoba: Hájková Vladimíra Dr., Ústav exaktních věd
Finanční číslo: 30 0012425

Význam projektu je v jeho koordinaci v rámci celého ČVUT a s sjednocením požadavků kladených na studenty při přijímacím řízení a studiu.

FR VŠ

Využití digitální fotografie a její zpracování v ateliérové výuce

22.02.2000 - 31.12.2000
Zodpovědná osoba: Navrátil Arnošt Doc.Ing.arch. CSc., Ústav navrhování II
Finanční číslo: 23 1901000

Cílem projektu je zkvalitnění výuky v architektonických atelierech využitím digitální fotografie. Její použití umožní okamžité vyhodnocování pracovních modelů řešených objektů podle základních principů architektonické tvorby ve všech fázích studentského projektu, zasazení modelů do digitálně nasnímaného reálného prostředí a propojejí tvorby modelů se zpracováním dokumentace na počítači. Důležitá je i možnost zdokumentování vývoje projektu a jeho presentace v atelieru na veřejnosti i na internetu.

Ověřovací model využití digitálního zpracování ikonografie architektury.

22.02.2000 - 31.12.2000
Zodpovědná osoba: Urlich Petr Doc.Ing.arch. CSc., Ústav dějin architektury a umění
Finanční číslo: 23 1033000

Deskriptivní geometrie v praxi architekta

22.02.2000 - 31.12.2000
Zodpovědná osoba: Hájková Vladimíra Dr., Ústav exaktních věd
Finanční číslo: 23 1014000

Úkolem projektuje pokračovat v realizaci nové koncepce výuky deskriptivní geometrie a inovovat ji v podmínkách nového učebního plánu, který vstoupí v platnost ve šk. r. 2000/1. Při realizaci nové koncepce se ukázalo, jakou významnou roli má názorný materiál nejen pro rychlé pochopení, ale také pro motivaci studentů k další samostatné práci. Řešitelé chtějí získat další výukový materiál (zejména fotografie) a vytvořit z něj ucelené soubory.

Zavedení předmětu "Modelování a grafické techniky 3" do cizojazyčného programu výuky FA ČVUT.

23.05.2000 - 31.12.2000
Zodpovědná osoba: Dostál Petr Ing.arch. M.A., Ústav modelového projektování
Finanční číslo: 30 0013505

Výuka předmětu v angličtině je přínosem i pro ostatní fakulty, respektive pro celou školu, neboť předmět v současnosti již navštěvují ostatní studentií. Totéž se týká i zahraničních studentů.

granty Grantové akademie České republiky

Centrální archiv stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu.

01.01.2000 - 01.01.2003
Zodpovědná osoba: Ebel Martin PhDr., Ústav dějin architektury a umění
Finanční číslo: 13 103001191

Stavební historické průzkumy (SHP) jsou základní odbornou dokumentací nemovitých kulturních památek. Projekt přímo navazuje na grant GAČR 103/97/0593, na jehož základě byl založen archiv SHP. Grant umožňuje zajistit jednak trvalé archivace, jednak zpřístupnit odborné veřejnosti produkce stavebně historických průzkumů, vypracovaných v souladu s metodikou stavebně historických průzkumů SÚPP AV.

Seznam položek archivu SHP je pravidelně aktualizován na www stránkách grantu - http://shp.cvut.cz

Výzkumné záměry

Modelové metody projektování - modelové a zobrazovací techniky v architektuře

01.01.1999 - 31.12.2003
Zodpovědná osoba: Pospíšil Josef Prof.Ing.arch. CSc., Ústav modelového projektování
Finanční akce: VZ/500/0028 (Modelové metody projektování - modelové)

Modelové a zobrazovací techniky architektury, pozemních a inženýrských staveb jsou novým oborem, který se na fakultě architektury konstituoval někdy před patnácti lety a jež vytvořil předpoklady úspěšného spojení a aplikace poznatků informatiky v architektuře. Systemizace způsobů zobrazování architektury formou trojrozměrných těles-maket na jedné straně a využití virtuální reality na straně druhé, je dnes již v obou případech výsledkem aplikace počítačových metod v architektonickém projektování, které dalším výzkumem a systemizací může napomoci k snadnější komunikaci mezi projektantem a uživatelem.

Proměny urbanismu

01.01.1999 - 31.12.2003
Zodpovědná osoba: Mužík Jan Doc.Ing.arch. CSc., Ústav urbanismu
V rámci akce: VZ/500/0026 (Proměny urbanismu)

Program sestává ze dvou bloků:

 • Identifikace charakteristických rysů urbanistických prostorů, jejich typologie a formulace zásad a prvků jejich regulace.
  Typologie jakéhokoli oboru je obecný problém, který vyžaduje v současnosti nové pohledy vycházející z analýzy historických zkušeností a potřeb soudobé společnosti dotčené pragmatismem konce tisíciletí. To platí i pro urbanistický prostor, který byl v minulosti chápán příliš jednostraně jako výsledek převážně funkčních a technických pohledů a opomíjel dnes tak často připomínané např. fenomenologické příčiny jeho častého neúspěchu.
 • Formulace zásad vztahu sídel a krajiny.
  Vzhledem k sílící potřebě ochrany přírodního prostředí a krajiny v rámci programu trvale udržitelného rozvoje, vyvstává nutnost analyzovat vztah sídel a technické infrastruktury ke krajinným a přírodním hodnotám a výsledky syntetizovat do principů jejich možné ochrany resp. záchrany.

  Průběžná výzkumná zpráva o řešení výzkumného záměru za rok 2002

Výzkum historické a současné architektury

01.01.1999 - 31.12.2003
Zodpovědná osoba: Škabrada Jiří Doc.Ing.arch. CSc., Ústav dějin architektury a umění

Program sestává ze čtyř bloků:

 • Výzkum historické architektury
  Cílem výzkumu je mezidisciplinové studium historické architektury od raného středověku do současnosti, zaměřené zejména na dochovaný fond v českých zemích s přihlédnutím na jeho zapojení do evropského kontextu.
 • Nové projekční a konstrukční systémy - nové typologie
  Cílem je analyzovat vývoj názorů a proměn a specifikovat nové typologické, technické, sociálně humanitní a ekologické požadavky architektonické tvorby.
 • Renovace historických staveb
 • Konverze staveb
  Konverze, transformace a změny typologie historické architektury a ostatních technických památek a její zásady ve vztahu k památkové péči jsou v současnosti významným tématem, které zvláště u nás postrádá metodiku stanovení jasných kritérií.

  Etapová zpráva o řešení výzkumného záměru za rok 2002

Program podpory celoživotního vzdělávání

Kurs celoživotního vzdělávání seniorů: Vztah človeka a prostředí, jeho harmonické vytváření – Feng Shui (Cína) a Vaastu Shastra (Indie)

Závěrečná zpráva

 


poslední úpravy: 11. 3. 2004, Ing. arch. Petr Irinkov