symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta architektury

V ě d a   a   v ý z k u m

English 


Doktorské studium a celoživotní vzdělávání
Učební plány | Seznam studentů | Studijní obory - garanti, rady, vedení doktorandů | Data státních doktorských zkoušek a složení komisí | Data obhajob a složení komisí
Celoživotní vzdělávání
Následný a rekvalifikační kurs z oboru
Výzkum - granty a výzkumné záměry
Granty Interní grantové soutěže za rok 2000
FR VŠ za rok 2000
Granty Grantové akademie České Republiky
Výzkumné záměry

Rozvoj vědy a výzkumu v souladu s principy demokracie a plurality předpokládá svobodnou soutěž jako základ systému, v němž se uplatňují zájmy společnosti i tvůrčích pracovníků. Restrukturalizovaný systém vědy, výzkumu a vzdělávání v souvislosti s návratem ke svobodnému trhu využívá grantového systému podpory, ve kterém kolektivy nebo jednotlivci získávají finanční podporu svých projektů na základě vzájemné soutěže.

Z těchto hledisek vědeckovýzkumná činnost FA navazuje na státní rozvojové programy, vychází z požadavků hospodářských organizací, pracovníci fakulty se účastní řešení úkolů republikových ministerstev, jakož i úkolů spjatých s potřebami fakulty. Hlavní směry VVČ jsou definované v oblasti základního výzkumu především Ústav dějin architektury a umění, v oblasti výzkumu aplikovaného činností Ústavu modelového projektování i ústavů dalších, spolupracujících se zahraničními týmy prostřednictvím programů TEMPUS, ERASMUS apod.

Koncepce VVČ FA posiluje aplikovaný výzkum prostřednictvím vědeckovýzkumné skupiny multidisciplinárního zaměření, poskytující informace, konzultace i náměty urbanistických a architektonických řešení v nových tržních podmínkách.

Fakulta zahájila v roce 1999 realizaci záměrů institucionálního výzkumu (CEZ) ve třech úkolech:

  1. Výzkum historické a současné architektury - garantovaný Ústavem dějin architektury.
  2. Proměny urbanismu - výzkum garantovaný Ústavem urbanismu.
  3. Modelové metody projektování - výzkum garantovaný Ústavem modelového projektování.
Počítadlo od 23.3.2000, poslední úpravy: 26. 4. 2001, František Štáfek počítadlo