Přípravné práce
 
název procesu MJ Nh
demolice obj. zděných m3 op 1,19
dtto dřev. hrázd. m3 op 1,07
dtto želbet. kcí m3 op 1,80
bourání zdiva MV m3 1,94
bourání zdiva MC m3 2,93
bourání bet. prost. m3 6,90 x 6,60
bourání želbetonu m3 12,48
rozebrání oplocení bm 0,15
dtto s podezdívkou bm 0,42
vytyčení staveniště m2 0,02
oplocení vlnit. plech bm 1,5
dtto bet. patka, oc. sl. bm 2,43
dtto dřevěná výplň bm 0,55

op = obestavěný prostor

Zemní práce ruční (strojní)
 
název procesu MJ Nh
sejmutí ornice m3 1,23 (0,07)
odkopávky a prokopávky m3 1,72 (0,07)
hloubení jam m3 1,83 (0,03)
hloubení rýh m3 1,88 (0,08)
hloubení šachet m3 2,66 (0,10)
protlak stroj. bez mont. jam
1000 - 1200 mm
bm (68,30)
pažení příložné m2 0,62
roubení hnané m2 1,18
uložení geotextilie m2 0,04
vodorovné přemístění zeminy m3 0,32 (0,02)
ukládání zeminy m3 0,38 (0,01)
úprava pláně (svah.) m2 0,18 (0,003)
humusování vč. osetí m2 0,26
zához kolem objektu m3 1,00
obsyp potrubí hutn. m3 2,06

Zakládání
 
název procesu MJ Nh
úprava podl. a spáry m2 0.05
štěrkopísk. polštáře m2 1,60
štětové stěny m2 3,90 - 4,16
podzemní stěny m2 14,26
pilotové stěny m2 13,7
šacht. pilíře ploš. z. bm 8,27
mikropiloty bm 13,21
piloty vrtané 80 bm 3,98
90 bm 4,84
100 bm 5,05
120 bm 5,67
130 bm 5,92
150 bm 6,77
180 bm 8,12
beraněné ocel. bm 0,64

Kladení potrubí
 
název procesu MJ Nh
potrubí betonové bm 1,00
železobetonové bm 1,10
osinkocement. bm 1,95
kameninové bm 0,96
ocelové bm 1,24
litinové bm 0,81
z plast. hmot bm 0,62
drenážní tr. bm 0,35
stoky cihelné m3 12,94
betonové m3 2,44
železobetonové m3 2,66
kolektory železobeton. m3 3,36
kouřovody cihelné bm 7,48
obetonování m3 1,24
montáž kanály cihel. bm 3,14
beton. bm 2,14
želbet. bm 4,31
prefa bm 0,86
zakrytí želbet. desk. m2 0,56
kabel tratě z cihel a bet. trub bm 0,82
z bet. tvárnic bm 0,62
lože ze zeminy m3 0,17
z kameniva drob. m3 0,99
šachty a jímky na vedení ks 12,25
trativody vč. lože bm 0,35
záhozy z kamene m3 1,50

Inženýrské sítě
 
název procesu MJ Nh
vodovod bm 2,50
kanalizace kamen. bm 3,70
elektro silno, slabo bm 1,20
plyn středotlak bm 2,04
šachty kanal. zděné ks 67,00
beton ks 72,00
prefa ks 21,00

Práce na komunikacích

název procesu MJ Nh
podklad štěrkopísek m2 0,03
kámen 20 cm m2 0,02
beton 20 cm m2 0,39
beton 15 cm m2 0,38
živičný m2 0,13
z obal. kamene m2 0,23
kryt panelový m2 0,14
beton. 10 cm m2 0,41
beton. 18 cm m2 0,61
beton. 25 cm m2 0,76
živičný m2 0,13
obal. živičný m2 0,23

Práce obedňovací
 
název procesu MJ Nh
bednění stěn m2 0,23
stropu m2 0,30
průvlaků m2 0,32
schodiště m2 0,35
montáž stojek m2 0,30

Práce odbedňovací
 
název procesu MJ Nh
odbednění stěn m2 0,12
stropu m2 0,17
průvlaků m2 0,18
schodiště m2 0,20
montáž stojek m2 0,15

Práce železářské
 
název procesu MJ Nh
vyztužování stěn 100 kg 1,16
stropu 100 kg 1,29
průvlaků 100 kg 1,33
schodiště 100 kg 2,03

Práce betonářské
 
název procesu MJ Nh
betonování stěn m3 1,27
stropu m3 0,99
průvlaků m3 1,29
schodiště m3 1,30
agregovaná položka pro sloupy
(bednění, výztuž, betonáž, odbednění)
m3 7,63
zdění nosných zdí m3 3,99

Práce montážní (dodávka a montáž)

železobetonové prefabrikáty

název procesu MJ Nh
sloupů m3 2,10
vazníků, průvlaků m3 2,77
TT nosníků m3 1,48
str. desky Spiroll m2 0,77
strešní desky m2 0,49
obv. plášť keramický m2 0,61
betonový m2 0,52
porobeton m2 0,48

ocelové konstrukce

název procesu MJ Nh
haly kg 0,03
podlažní objekty kg 0,05

dřevěné lepené konstrukce

název procesu MJ Nh
rozpon 18 - 36 m
objekt otevř. nezateplený m2 3,60 - 5,40
opláštěný nezatep. m2 3,90 - 5,80
oplášt. zateplený m2 4,50 - 6,50
rozpon 36 - 55 m
objekt halový nezateplený m2 4,50 - 6,80
zateplený m2 5,50 - 7,50

(m2 zastavěné plochy)

Práce izolační
 
název procesu MJ Nh
izolace proti zem. vlhkosti m2 0,12
proti tlak vodě m2 0,30
povlakové m2 0,77
izolace tepelné m2 0,66
akustické m2 0,44

Práce zednické
 
název procesu MJ Nh
zdivo z cihel a tvárnic nosné výplňové m3 3,99
komínové m3 4,22
kamenné m3 4,30
příčky z cihel a tvárnic do 10 cm m2 0,46
nad 10 cm m2 0,64
izolační přizdívky m2 0,50
stěny copilit m2 1,68
příčky pórobeton m2 0,40
příčky sádrokart. jedn. m2 1,35
dvoj. m2 2,12
příčky rabicové m2 1,86
osazování výpl. rámu ks 0,46
stropy dřev. trámové m2 2,40
SIMPLEX m2 1,41
ARMO m2 1,29
HURDIS m2 1,23
MIAKO m2 1,55

Práce omítkářské ruční (strojní)
 
název procesu MJ Nh
omítky vněj. MV, MVC m2 0,51 (0,46)
MC m2 0,80 (0,50)
šlecht. m2 0,83
um. kám. m2 1,94
perlit. m2 0,52
torket m2 0,56
stříkaná m2 (0,18)
omítky vnitř. MV, MVC m2 0,50 (0,28)
MC m2 0,73 (0,36)
perlit. m2 0,49
stěrková m2 0,13
barytová m2 0,63

Práce lešenářské
 
název procesu MJ Nh
lešení lehké m2 0,30
těžké m2 0,39
leš. podlážky m2 0,08
lešení prostorové m3 0,09
ochranné m3 0,46

Práce na střeše
 
název procesu MJ Nh
dřevěný krov vaznic. m3 op 1,15
krytina pálená + lat. m2 0,87
azbest. vln. m2 0,48
azbest. desky m2 0,76
plech. + bedn. m2 0,48
mazaniny střešní m2 0,31
násypy na střechách m3 2,20
parotěsná zábrana m2 0,06
izolační desky m2 0,15
hydroizolace lehká m2 0,12
těžká m2 0,64
klempířské práce m2 0,43
hromosvody bm 0,10
jednoplášť. stř. celkem m2 0,93 - 1,35
dvouplášťová celkem m2 1,50 - 1,80

Práce instalační

název procesu MJ Nh
kanalizace vnitřní bm 1,79
vodovod vnitřní bm 1,12
plyn vnitřní bm 1,20
ústřední vytápění m2 0,85
(m2 podl. plochy)
elektrovodiče bm 0,25
kompletace sanity ks 0,75
elektro ks 0,20
zař. předm.

Práce obkladačské
 
název procesu MJ Nh
obklady keram. vnitř. m2 1,47
kabřincem
keram. vnější m2 2,78
obklady dřevěné m2 0,49
spárování zdiva m2 0,75

Práce na podlahách a podhledech
 
název procesu MJ Nh
násypy pod podlahy m2 0,19
betonová mazanina m2 0,39
cementový potěr m2 0,47
dlažba keramická m2 1,89
lité teraco m2 2,12
vlysy m2 0,75
PVC m2 0,71
koberce m2 0,38
podhled dřevěný m2 1,20
feal m2 1,04
sádrokarton m2 0,99

Ostatní dokončovací práce
 
název procesu MJ Nh
malířské práce m2 0,07
natěračské práce m2 0,28
zámečnické práce kg 0,07
sklenářské práce m2 0,20
výplně otvorů – okna m2 1,06
výplně otvorů – dveře m2 1,54
vestavěný nábytek m2 0,74
zařizování kuchyně ks 1,56
čalounické výrobky m2 0,45
zábradlí dřevěné bm 2,40
zábradlí ocelové bm 1,17
čištění objektu m2 0,27
betonové chodníky m2 1,00

Možné skladby pracovních kolektivů
počet lidí
inženýrské sítě 5 – 7
zakládání plošné 4 – 12
montované 4
hlubinné 5 – 7
lešení 3 – 5
obedňování 3 – 5
vyztužování 2 – 5
betonování 3 – 5
zednické práce 2 – 5
kamenické práce 2 – 5
výroba a montáž dřev. kcí 3 – 5
ocel. kcí 5 – 9
želbet. kcí 4 – 9
střešní plášt klempíři 2
pokrývači 2 – 3
plechová krytina 3 – 4
podkladní vrstvy 3 – 5
povlakové vrstvy 2
hydroizolace 2 – 3
instalace TZB 2 – 3
elektro 2 – 3
topení 2 – 3
vzduchotechnika 5 i více
omítky ruční 4 – 5
omítky strojní 6 – 8
obklady 2 – 3
kladení podlah 3 – 5
výplně otvorů 2 zedníci
2 truhláři
2 zámečníci
2 sklenáři