Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Rozvoj přístrojového vybavení experimentálních pracovišť FSv a KÚ – pořízení XRF spektrometru

Rozvojový projekt ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: 3
Podprogram: a
Název projektu: Rozvoj přístrojového vybavení experimentálních pracovišť FSv a KÚ
Doba řešení: 1.1.2008 – 31.12.2008
Hlavní řešitel: Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (klecka@vc.cvut.cz)
Pracoviště: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav,
Adresa: Šolínova 7, Praha 6

Cíl:

Cílem rozvojového projektu je rozvoj přístrojového vybavení dvou pracovišť ČVUT, která se zabývají experimentálním vyšetřováním vlastností a chování stavebních materiálů a konstrukcí – Fakulty stavební a Kloknerova ústavu. Podstatou projektu je odstranění duplicit v nakupování přístrojového vybavení a snaha o efektivní společné využívání existujících i nově pořizovaných přístrojů a jejich využití ve výuce a v dalších činnostech obou pracovišť. Jelikož se v současné době výzkum i výuka stále více zaměřuje na chemické parametry stavebních materiálů je záměrem Kloknerova ústavu pořízení sekvenčního vlnově disperzního rentgenfluorescenčního spektrometru.

Charakteristika pořízeného zařízení:

Sekvenční vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Spectroscan MAKC GVII je zařízení určené pro prvkové analýzy pevných látek, kapalin, prášků a dalších forem v koncentračním rozsahu od ppm do 100 %. Toto zařízení umožňuje jak kvalitativní analýzu, tak kvantitativní analýzu různých typů materiálů v rozsahu prvků od Na po U, přičemž jeho hlavní uplatnění je při stanovení širokého spektra prvků, např.v oblasti silikátů (malty betony, keramika), hornin, kovů, slitin, plastů apod.Spektrometr Spectroscan MAKC-GVII se skládá z následujících částí:

1. Vlastní vakuová jednotka spektrometru s podavačem vzorků - obsahuje vakuový goniometr, vysokonapěťový zdroj pro rentgenku, řídící elektroniku a přesný podavač vzorků s rotací vzorku pro analýzu nehomogenních vzorků
2. Počítačem řízenou uzavřenou recirkulační chladící jednotku pro chlazení rentgenky
3. Vakuová pumpa
4. Řídící a vyhodnocovací počítač (PC) s příslušenstvím (tiskárna)
5. Stabilizující a záložní zdroj s dvojí konverzí

Spektrometr 1

Vlastní vakuová jednotka spektrometru s automatickým podavačem vzorků - obsahuje vakuový goniometr, vysokonapěťový zdroj pro rentgenku, řídící elektroniku a přesný podavač vzorků s rotací vzorku pro analýzu nehomogenních vzorků.

Spektrometr 2

Výsledky řešení:

1. Zakoupený sekvenční vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Spectroscan MAKC GVII umožňuje jak kvalitativní analýzu, tak kvantitativní analýzu různých typů materiálů v rozsahu prvků od Na po U, přičemž jeho hlavní uplatnění je při stanovení širokého spektra prvků, např.v oblasti silikátů (malty betony, keramika), hornin, kovů, slitin, plastů apod.

2. Byla zprovozněna laboratoř, ve které byl uveden do provozu daný spektrometr. S možnostmi tohoto zařízení budou seznamováni studenti studijního programu "Stavební inženýrství" a studijního programu "Pozemní stavby a architektura" a v neposlední řadě také studenti doktorských studijních oborů v rámci doktorandských prací. Pořízení tohoto zařízení umožňuje studentům pracovat s moderním kvalitním přístrojem, což přispívá k propojení jejich teoretických znalostí se získanými praktickými dovednostmi.

3. Byla prohloubena spolupráce mezi Kloknerovým ústavem a pracovišti Fakulty stavební, konkrétně Experimentálním centrem, Katedrou betonových a zděných konstrukcí a Katedrou materiálového inženýrství a chemie.