Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Řídící a správní orgány

Ředitel odpovídá za vědeckovýzkumnou, pedagogickou a hospodářskou činnost ústavu rektorovi ČVUT. V určitých úsecích činnosti zastupuje ředitele jím ustanovený zástupce z řad vědeckých pracovníků. Zástupcem ředitele pro věci hospodářské je tajemník ústavu. Orgánem doporučujícím směry a obsah vědecké a pedagogické činnosti ústavu je vědecká rada. Ta je složena z interních členů a externistů - zástupců význačných institucí, hlavně stavebního oboru. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Jejím posláním je zajistit podmínky k plnění vědeckých, pedagogických a hospodářských úkolů instituce.

Základními organizačními jednotkami ústavu jsou odborná oddělení, řízená svými vedoucími. V odděleních působí vědečtí, inženýrští a techničtí pracovníci, v některých také řemeslníci.

Ředitel

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Vědecká rada

Externí členové:

Ing. Martin Doksanský, MBA, generální ředitel SMP Construction
Ing. Václav Hanke, CSc., ředitel odboru výzkumu a vývoje, MŠMT ČR
Ing. Pavel Komárek, CSc.
Doc. Ing. Alois Materna, CSc. MBA., děkan FAST VŠB TU Ostrava
Prof. Ing. Petr Štěpánek, CSc., děkan FAST VUT v Brně
Ing. Bohdan Víra, CSc., ředitel odboru technického rozvoje a investic, divize "Betonové konstrukce", SKANSKA CZ

Interní členové:

Doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
Ing. Miroslav Černý, CSc.
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.