Stručně o ČMT

Česká matice technická

Historický rozvoj české technické literatury je úzce spjat s činností České matice technické (ČMT), která od svého vzniku v roce 1895 úspěšně plní svůj hlavní úkol vydávat a rozšiřovat původní českou technickou literaturu. Za více než sto let své činnosti vydal téměř 500 spisů v celkovém nákladu přes 1,6 milionů výtisků.
ČMT si získala svou činností velkou vážnost mezi techniky i ve veřejnosti. Úzce spolupracovala zejména s Českým vysokým učením technickým, se Spolkem inženýrů a architektů, s Jednotou českých matematiků a fyziků, s Elektrotechnickým svazem československým, Československou chemickou společností, se Spolkem československých zeměměřičů, apod.
Z původních 377 členů v roce 1895 se členská základna trvale zvětšovala, v roce 1949 dosáhl počet členů přes 23 000. Od roku 1953 byla vydavatelská činnost soustředěna v SNTL – nakladatelství technické literatury. Kartotéka členů ČMT se stala základem Klubu čtenářů technické literatury. Počet členů ČMT pak trvale klesal až na necelých 500 v roce 1990. Po rozpadu SNTL se ČMT v roce 1991 rozhodla opět plnit své původní poslání a vydávat samostatně nebo ve spolupráci hodnotnou a levnou technickou literaturu.

původní česká technická literatura od roku 1895