Symbol ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

Komise pro rozvoj a vědu Akademického senátu ČVUT


Současné těžiště práce komise pro rozvoj a vědu (zkracováno KRaV) 

Aktivity komise, události a odkazy na výsledky (inverzně chronologicky)

 • 06.12.2004 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 24.11.2004 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 15.11.2004 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 27.10.2004 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 11.10.2004 Setkání zástupců AS ČVUT s evaluační komisí EUA (předseda J. Sodomka, J. Bíla, V. Hlaváč, L. Lábus a PhD student). Po diskusi tajemnice evaluátorů Dr. Reichert požádala V. Hlaváče o zaslání bodů shrnující analytické zprávy, o nichž byla v diskusi zmínka. V. Hlaváč je poslal v emailu 4.11.2004 a poslal kopii rektorovi a KRaV. (Hlaváčův text). Prorektor J. Machacek poslal emailem Dr. Reichert dopis, v nemž vyjadřuje nesouhlas s nekolika body v dokumentu V. Hlaváče. (dopis prof. Machacka)

 • 08.10.2004 Schůzka KRaV. (zápis). Členové KRaV se rozhodli, že se vyjádří formou analytické zprávy k problému, který považují za klíčový a na ČVUT za nedostatečně rozmyšlený. Jde o postavení bakalářských studijních programů v rámci strukturovaného studia. Analytický tým povede J. Demel, jeho členy budou všichni členové KRaV, prorektor Macháček, prorektor Hrdlička a prof. V. Havlíček (bývalý prorektor pro rozvoj). Analytická zpráva má vzniknout do konce funkčního období současného AS, tj. před koncem roku 2004. Analytická zpráva má pracovní název "Problematika strukturovaného studia na ČVUT".

 • 29.09.2004 Schůzka KRaV. (zápis), na funkce v AS ČVUT, a tudíž i v KRaV, rezignovali D. Bárta a Čestmír Kříž.

 • 23.06.2004 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 26.05.2004 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 28.04.2004 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 23.03.2004 Návrh konkrétních opatření pro směřování ČVUT navržený rektorovi V. Hlaváčem. (.htm)

 • 17.03.2004 Schůzka KRaV s rektorem k jeho koncepčnímu dokumentu (zápis)

 • 03.03.2004 Schůzka KRaV s rektorem k jeho koncepčnímu dokumentu (zápis)

 • 25.02.2004 Poznámky KRaV editované J. Bílou k rektorovu dokumementu "Koncepce a program rozvoje ČVUT v letech 2004-2010" z 28.1.2004 předány panu rektorovi Witzanymu. Mají se stát podkladem pro diskusi KRaV s panem rektorem 3.3.2004. Novým členem KRaV se stal člen AS ČVUT J. Demel z katedry matematiky Stavební fakulty ČVUT.

 • 17.02.2004 Schuzka KRaV. (zápis) (rektorův text s poznámkami KRaV k diskusi, .htm)

 • 10.02.2004 Schuzka KRaV. (zápis)

 • 20.01.2004 Schuzka KRaV. (zápis)

 • 14.01.2004 Vydána první verze analytické zprávy o Úspěšnosti absolventů na trhu práce. Text je ještě nesourodý a očekává se asi měsíční práce na jeho doladění.

 • 02.12.2003 Schůzka KRaV. (zápis), (oprava zápisu J. Macháček)

 • 11.11.2003 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 22.10.2003 V. Hlaváč na zasedání Akademického senátu shrnul analytické zprávy a navrhl usnesení. Hlasy všech 25 přítomných senátorů bylo přijato usnesení:
  AS ČVUT žádá rektora ČVUT, aby:
  §         Formuloval řídicí strategii vzhledem ke klíčovým problémům školy (s využitím čtyř zveřejněných analytických zpráv).
  §         Strategii rozpracoval do konkrétních řídicích kroků realizovatelných do konce nynějšího rektorského volebního období. 
  §        
  Hledal a našel v těchto řídicích krocích shodu s děkany fakult.
  §         Předložil příslušný písemný dokument k projednání na zasedání AS ČVUT v lednu 2004.

 • 14.10.2003 Schůzka KRaV. (zápis)

 • 24.09.2003 Schůzka KRaV. O dokončení analytických zpráv. (bez zápisu).

 • 12.09.2003 Zpráva o integritě dopsána a poskytnuta do vnitřního připomínkového řízení.

 • 02.09.2003 Na schůzi KRaV jsme se rozhodli, že zprávy budou zveřejněny po konferenci "ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru", tj. koncem září 2003.

 • 25.07.2003 Analytické zprávy jsou ve vnitřním připomínkovém řízení kromě dosud nedopsané zprávy o integritě. (okruh: předsedové AS fakult, vedení ČVUT, děkani fakult, členové AS, členové 5 analytických týmů a členové akademické obce, kteří přispěli připomínkami ke koncepční zprávě KRaV ze září 2002).

 • květen 2003  Z KRaV i AS ČVUT odešel Ing. David Šimek (doktorand FS, dlouhodobá stáž v zahraničí, měl vést analytický tým o vnější propagaci ČVUT, tato zpráva nebude realizována).

 • 24.04.2003 V analytickém týmu - personalistika nahradil prorektor M. Vlček přetíženého prorektora J. Macháčka.

 • 23.04.2003 Schůzka komise KRaV (zápis), průběžná zpráva o práci analytických týmů.

 • 26.03.2003 Schůzka komise KRaV (zápis), analytické týmy začínají pracovat kromě týmu pro vnější propagaci a týmu pro zefektivnění administrativy.

 • 26.02.2003 Ustaveni vedoucí analytických týmů.

 • 26.02.2003 z KRaV i AS ČVUT odešel doc. Ing. Jiří Máca, CSc. (FSv), protože, se stal proděkanem FSv. Členem KRaV se stal nový člen AS ČVUT prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. Členem KRaV se stal i nově ustavený prorektor pro rozvoj prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.

 • 18.02.2003 Dokument o analytických týmech. Časový harmonogram (do 15.6.2003 zveřejnění zpráv, 1.9.2003 vedení ČVUT formuluje vyplývající úkoly).

 • prosinec 2002 - únor 2003 Analýza reakcí na dokument z 18.9.2002. Přemýšlení o dalším postupu.

 • září 2002 - únor 2003 Diskuse k dokumentu z 18.9.2002. Diskusní příspěvky zde.

 • 18.09.2002 Dokument "Ke koncepčním otázkám na ČVUT" ke stažení  .rtf (114 kB), .ps (512 kB), .pdf (228kB).

 • Komise pro rozvoj a vědu AS ČVUT byla ustavena na schůzi AS 27.3.2002. Předsedou byl zvolen prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

 • Pět analytických zpráv, které analytické týmy připravovaly od března 2003, zveřejněny 15.10.2003..

  Členové komise

  Členy komise jsou senátoři AS ČVUT prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (FS, od února 2003), doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (FSv, od února 2004), prof.. Ing. Pavel Fiala, CSc. (FJFI), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. z FEL, předseda (hlavac@fel.cvut.cz), doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (FS), prof. Ing. arch Ladislav Lábus (FA), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (Masarykův ústav vyšších studií). Na schůzi KRaV jsou dále pravidelně zváni hosté prof. Ing. V. Havlíček, CSc. (FEL, do února 2003 byl prorektorem pro rozvoj),  prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. (prorektor ČVUT pro rozvoj). Složení KRaV se naposledy změnilo v únoru 2003.

  Cíle komise pro rozvoj a vědu

  1. V oblasti rozvoje školy a vědy být partnerem vedení ČVUT a vědecké rady ČVUT při hledání ucelených koncepčních představ dlouhodobého i krátkodobého rozvoje, vědeckých a pedagogických aktivit.
  2. Pomoci komunikaci mezi Vědeckou radou ČVUT a Akademickým senátem ČVUT. Otázky výzkumu a vývoje jsou pro rozvoj ČVUT klíčové.
  3. Iniciovat vlastní představy rozvoje některých oblastí školy, tyto náměty diskutovat, předkládat Akademickému senátu ČVUT a vedení ČVUT.
  4. Být jedním z kanálů, kterým jednotliví členové akademické obce ČVUT mohou vznášet podněty související s koncepcí a rozvojem ČVUT.

   Metoda práce komise pro rozvoj a vědu

  Základem práce KRaV jsou schůzky členů komise a diskuse na nich. Na schůzky jsou případně zváni hosté. Členové KRaV dále jednotlivě diskutují se členy akademické obce, vedení ČVUT, odbornými pracovníky aparátu školy a dalšími i mimo školu.

  Výstupem KRaV jsou především dokumenty, které formulují otázky, a tak přinášejí podněty koncepčního charakteru z akademické obce k projednání AS ČVUT a vedení školy. 

  Členové akademické obce ČVUT ! 

  Komise pro rozvoj a vědu AS ČVUT se těší na vaše nápady a podněty. Příspěvky do konference můžete posílat na emailovou adresu hlavac@fel.cvut.cz

  Stránku spravuje V. Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
  Poslední změna 12.12. 2004 12:18 .


  Akademický senát ČVUT
  Domovská stránka ČVUT


  Vaše připomínky a návrhy nám prosím zasílejte na níže uvedenou e-mail adresu
  Editor: Václav Hlaváč. Správce WWW: Václav Hlaváč.
  Kontakt: hlavac@fel.cvut.cz